Camera de Comerț și Industrie Suceava anunță, începând cu luna aprilie, lansarea proiectului ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice”, acronim PROGRESSIO, proiect contractat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cu o durată de trei ani.

Proiectul va fi implementat de Universitatea Valahia din Târgoviște, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Camera de Comerț și Industrie Suceava, parteneri, iar obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în vederea îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru studenți doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

Beneficiarii activităților proiectului sunt 72 de studenți doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic (management / contabilitate / economie) și socio-uman (istorie / filologie / geografie) și 30 de cercetători postdoctoranzi din domeniul economic (management / contabilitate / economie), ce vor fi organizați în serii succesive pe toată durata proiectului.

Prin implementarea activităților proiectului se urmărește:

 • încurajarea studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctoranzi în scopul participării la programe de formare cu componentă antreprenorială;
 • dezvoltarea personală și profesională a studenților doctoranzi și a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea incluziunii mai bune pe piața muncii;
 • realizarea unui sistem de comunicare în vederea creșterea receptivități angajatorilor pentru cunoaștere și noi competențe;
 • creșterea vizibilității cercetărilor românești la nivel internațional.

Avantajele proiectului sunt multiple, dar pentru dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice, participanții pot să beneficieze de următoarele situații:

 • frecventarea unui program de învățare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate, cu o componentă practică, realizată, inclusiv, la agenți economici/parteneri relevanți;
 • frecventarea unui program de consiliere profesională, formarea de competențe transversale;
 • obținerea de sprijin financiar, sub forma unei burse individuale lunare, de peste 1.800 lei/lună, timp de 12 luni;
 • participarea la conferințe, workshop-uri și alte evenimente științifice organizate de universitate;
 • participarea la mobilități internaționale cu durata de 1 lună la instituții din Uniunea Europeană;
 • susținerea financiară pentru publicarea de lucrări științifice în reviste de specialitate și participarea la conferințe internaționale;
 • participarea la vizite de studiu la universități din Uniunea Europeană;
 • crearea unei comunități virtuale a cercetătorilor și specialiștilor din domeniu pentru facilitarea dezvoltării personale și profesionale.

Proiectul care reunește organizații din cele trei capitale istorice (Târgoviște, Suceava și Alba Iulia) are o valoare totală de 6.437.600,00 lei, din care asistență financiară  nerambursabilă  în valoare de 6.315.208,00 lei.

PROGRESSIO este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Prin activitățile implementate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice – PROGRESSIO” urmărim creșterea standardelor pregătirii profesionale și personale pentru studenții doctoranzii și cercetătorii postdoctoranzii incluși în grupul de beneficiari. Progresul proiectului poate fi urmărit la secțiunea dedicată.

Echipa de implementare

Camera de Comerț și Industrie Suceava