Ieri, 9 mai 2022, Ministerul Turismului și Antreprenoriatului a lansat spre consultare publică proiectul de schemă de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming.

Scopul schemei este de a susține operatorii din turism, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea parţială a cheltuielilor efectuate cu organizarea de pachete de servicii turistice pentru turiştii străini.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

 • sunt înregistrați conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • sunt licenţiaţi ca şi agenţie de turism organizatoare:
 • au capital social integral privat;
 • persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate;(declaratie pe proprie raspundere)
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • .nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa schema. (declarație pe proprie răspundere).
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;(declarație pe proprie răspundere)
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană, alt furnizor de ajutor de stat, Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente; (declarație pe proprie răspundere)
 • au avut activitate de incoming în anul calendaristic anterior mai mare de 200 de turiști străini. Pentru  a beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici vor putea considera anul 2019 de începere  (declarație pe proprie răspundere)

Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin schemă se estimează la 1200 (agenţii de turism organizatoare care pot derula turism de incoming).

Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme de minimis constau în sprijin financiar de la bugetul de stat astfel:

 • 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziţionat şi plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenţie organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puţin 4 nopţi de cazare în România;
 • Suplimentar 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4 de la lit a), în cadrul aceluiași sejur sau circuit turistic.

Documentele în baza cărora se va face calculul ajutorului de minimis acordat sunt:

 • Contractul cu partenerul extern din care să reiasă numărul de turiști străini (inclusiv traducerea lui asumat prin semnatură, nume și prenume în clar)
 • Contractele cu turiștii străini dacă sunt contractați în mod direct (inclusiv traducerea lor asumată prin semnatură, nume și prenume în clar)
 • Voucherul eliberat de către agenție, semnat și ștampilat de către unitatea de cazare.
 • Dovada prestării serviciilor de cazare de către cel care le-a prestat efectiv (structura de cazare) și numărul exact de turiști (rooming list semnat și ștampilat prestator).

Descarcă proiectul

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de schemă de minimis se primesc în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv 9 mai 2022, la adresa de e-mail: promovare@mturism.ro.

Sursa: fonduri-structurale.ro