Camera de Comerţ şi Industrie Suceava (denumită în continuare CCISV) cu sediul în Suceava, Str. Universității, Nr. 15-17, 720229, Suceava, cod fiscal RO 2842250, email: office@ccisuceava.ro este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România, fiind o organizaţie neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din Suceava, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, vă aducem la cunoștință faptul că  în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţilor contractuale, CCISV colectează date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CCISV are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesării siteului www.ccisv.ro.

CCISV nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, stare civilă, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome – studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea etc. Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte, acestea fiind necesare prestării unor servicii cât mai personalizate. Refuzul dumneavoastră privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea primirii unor informații complete și adaptate nevoilor dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Prin parcurgerea prezentei note, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca CCISV să înregistreze aceste date şi să le administreze în vederea scopului menţionat.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentanţii CCISV, parteneri contractuali de servicii de înregistrare date și servicii, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

CCISV utilizează informaţiile personale pentru o mai buna înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră, în vederea asigurării unor servicii de calitate și adaptate nevoilor dumneavoastră. Confidenţialitatea datelor personale va fi asigurată de către CCISV şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta notă.

În vederea realizării scopului menţionat, CCISV va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor CCISV, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul dumneavoastră legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CCISV pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale CCISV şi/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțămantului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânand în continuare valabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul CCISV cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@ccisuceava.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Str. Universității, Nr. 15-17, 720229, Suceava.

CCISV poate, dacă este cazul, să solicite persoanei interesate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Cu stimă,
Camera de Comerț și Industrie Suceava