1. PFA-urile obtin codul de TVA mai usor decat firmele. Legislatia nu le obliga sa depuna si formularul 088

Procedura actuala de inregistrare in scopuri de TVA a firmelor presupune, printre altele, completarea formularelor fiscale 098 – Cererea de inregistrare in scopuri de TVA si 088 – Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA prin care contribuabilii sunt evaluati de catre organele fiscale. Cele doua formulare trebuie depuse in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

In declaratia 088, contribuabilii trebuie sa completeze datele lor de identificare si, de asemenea, sa raspunda la 18 intrebari sub forma de chestionar privind mai multe situatii posibile, pe baza carora va putea fi evaluata intentia si capacitatea lor de a desfasura activitati economice.

Depunerea declaratiei 088 este obligatorie, insa, doar in cazul firmelor, cel putin asta reiese din prevederile legale aplicabile in momentul de fata, dupa cum atrage atentia contabilul Luiza Daneliuc, intr-o postare pe blogul sau.

Intr-adevar, potrivit art. 3 din Ordinul ANAF nr. 1966/2015, cel care aproba modelul si continutul formularului 088, documentul trebuie depus “de catre societatile care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.

“Or PFA-urile sunt infiintate si functioneaza in baza altei legi si anume OUG 44/2008 cu completarile ulterioare.O alta observatie ar fi ca formularul 088 nu iti permite sa alegi forma de constituire PFA ci doar SRL, SA, SNC, SCS si SCA, acestea fiind formele de constituire ale unei entitati in baza Legii 31/1990 republicata. Rezulta ca PFA-urile nu trebuie sa justifice intentia si nici sa demonstreze capacitatea de a desfasura activitate economica”.

2. Legea prin care doua noi tipuri de entitati juridice pot fi infiintate intra azi in vigoare

Legea nr. 219/2015 privind economia sociala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, iar prevederile acesteia intra in vigoare de azi, 27 august 2015.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice trebuie sa elaboreze normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Cum legea intra in vigoare azi, 27 august, Executivul va trebui sa aprobe normele de aplicare, potrivit calculelor noastre, pana cel mai tarziu la data de 26 octombrie 2015.

Din moment ce normele metolodogice vor fi publicate, legislatia romaneasca va permite posibilitatea infiintarii in premiera in tara noastra a doua tipuri de entitati juridice:intreprinderile sociale, respectiv intreprinderile sociale de insertie.

Actul normativ stabileste ca cele doua noi societati trebuie sa asigure insertia profesionala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si implicarea acestora in activitati cu caracter social si/sau economic.

Fac parte din grupurile vulnerabile persoanele sau familiile care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri ori alcool ori a altor situatii care conduc la vulnerabilitate economica si sociala.

Totodata, noile societati, intreprinderile sociale si cele de insertie, trebuie sa asigure, conform ultimelor dispozitii, mai multe masuri de acompaniament pentru insertia profesionala a persoanelor vulnerabile, prin care sa contribuie ladezvoltarea comunitatilor locale si sa determine crearea de noi locuri de munca.

Concret, masurile de acompaniament pot fi informarea, consilierea, accesul la formele de pregatire profesionala, adaptarea locului de munca la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca in functie de nevoile persoanelor si alte masuri care au ca scop sprijinirea insertiei sociale si profesionale a angajatilor.

De asemenea, in vederea asigurarii masurilor de acompaniament, intreprinderile trebuie sa colaboreze atat cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivel judetean si local, cat si cu agentiile judetene de ocupare a fortei de munca.

Suplimentar, este necesara si colaborarea cu specialisti in domenii precum psihologie, asistenta sociala, pedagogie, formare profesionala, ocupare, precum si medicina, medicina muncii sau economie sociala.

Nota: Continutul Legii nr. 219/2015 privind economia sociala poate fi consultat, integral,aici.

Ce criterii trebuie sa respecte o intreprindere sociala

Legea stabileste ca intreprinderile sociale pot fi societatile cooperative de gradul 1, dar si cooperativele de credit. In acelasi timp, statutul de intreprindere sociala poate fi dobandit si de asociatii, fundatii, casele de ajutor reciproc ale salariatilor sau ale pensionarilor, societati  agricole, precum si orice alte categorii de persoane juridice de drept privat care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale si respecta urmatoarele principii ale acesteia:

 • prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului;
 • solidaritate si responsabilitate colectiva;
 • convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate;
 • caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;
 • alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivitati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Iata si care sunt obligatiile pe care le are o intreprindere sociala:

 • comunica agentiei de ocupare a fortei de munca orice modificari ale actelor de infiintare sau constitutive, in termen de 15 zile de la modificare;
 • comunica rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;
 • publica, in termen de trei luni de la incheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfasurata si situatiile financiare anuale in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

Cum se certifica statutul de intreprindere sociala?

Potrivit noilor reglementari, statutul de intreprindere sociala se certifica prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala. Atestatul se acorda la solicitarea persoanelor juridice mai sus mentionate, pe baza actelor de infiintare si functionare. Totodata, atestatul certifica scopul social al intreprinderii si se acorda acelor entitati care dispun prin actele de infiintare si functionare respectarea urmatoarelor criterii:

 • actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
 • aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;
 • se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
 • aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Atestatul se elibereaza de catre agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, si se acorda pe o perioada de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt respectate conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

Ce este intreprinderea sociala de insertie si cum se certifica statutul acesteia?

Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care are permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestora sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor.

Incalcarea acestei prevederi reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda ce incepe de la 2.000 de lei si poate ajunge pana la 5.000 de lei.

Fac parte din grupurile vulnerabile persoanele sau familiile care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a a nevoilor zilnice de trai, din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri ori alcool, precum:

 • copiii in situatie de risc ridicat (saracie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare sociala, delincventa juvenila);
 • tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinsi in sistemul de ocrotire a copiilor fara familie;
 • persoanele cu handicap;
 • persoanele apartinand populatiei de etnie roma aflate in situatii de risc ridicat;
 • varstnicii in situatie de risc ridicat si persoanele fara adapost etc.

De asemenea, legea mentioneaza ca intreprinderea sociala de insertie are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate.

Actul normativ mai stabileste faptul ca statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale. Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala care se aplica obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.

Intreprinderile sociale care utilizeaza marca sociala peste termenul de valabilitate de trei ani vor fi amendate cu sume de la 1.000 pana la 2.500 lei.

Intreprinderile sociale de insertie sunt obligate sa intocmeasca anual un raport socialcare sa cuprinda atat activitatea desfasurata in domeniul economiei sociale, cat si situatiile financiare anuale. Raportul social va fi trimis Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator celui pentru care se efectueaza raportul.

Atentie: Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 5.000 de lei. 

Beneficii pentru intreprinderile sociale de insertie

Noile reglementari stabilesc ca intreprinderile sociale de insertie pot fi finantate din surse publice si/sau private, nationale ori internationale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecareia dintre categoriile din care fac parte sursele de finantare.

Intreprinderile sociale de insertie beneficiaza de gratuitate pentru emiterea marcii sociale si inregistrarea in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

De asemenea, acestea pot beneficia de consiliere gratuita si la consituirea sau dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agentiei de ocupare a fortei de munca.

Autoritatile administratiei publice locale pot acorda urmatoarele facilitati intreprinderilor sociale de insertie:

 • atribuirea unor spatii si/sau terenuri aflate in domeniul public al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in scopul desfasurarii activitatilor pentru care le-a fost acordata marca sociala.
 • sprijin, in promovarea produselor realizate si/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrarilor executate in comunitate, precum si in identificarea unor piete de desfacere a acestora;
 • sprijin in promovarea turismului si activitatilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric si cultural local;
 • alte facilitati si scutiri de taxe si impozite acordate de autoritatile administratiei publice locale, in condiţiile legii.

Important: Pentru acordarea ultimelor doua facilitati prezentate, autoritatile administratiei publice locale isi pot aproba in bugetele proprii sumele necesare.

Evidenta intreprinderilor sociale se va tine intr-un registru unic

In scopul asigurarii informatiilor necesare, corecte si complete cu privire la situatia si evoluţia domeniului economiei sociale la nivel national se infiinteaza Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale, care va fi administrat de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si va cuprinde urmatoarele informatii:

 • denumirea completa a entitatii;
 • categoria de persoane juridice in care se incadreaza;
 • data infiintarii;
 • domeniul de activitate;
 • cifra de afaceri/valoarea activului patrimonial, pierderile sau profitul inregistrat in anul fiscal anterior;
 • numarul total de angajati;
 • documentele care atesta apartenenta la grupul vulnerabil;
 • copia fisei de post/fiselor de post a persoanei/ale angajatilor care apartin grupului vulnerabil;
 • formele de sprijin de care beneficiaza angajatorul;
 • abaterile/sanctiunile angajatorului;
 • data acordarii/suspendarii/retragerii atestatului sau, dupa caz, a marcii sociale.

Atentie: Angajatorii sunt obligati sa transmita documentele care atesta apartenenta la grupul vulnerabil agentiilor de ocupare a fortei de munca in termen de cinci zile de la data la care se demonstreaza ca persoana angajata apartine grupului vulnerabil. Lipsa acestor documente atrage dupa sine sanctiunea cu amenda de la 1.000 de lei la 2.500 de lei.

3. Litigiile dintre consumatori si comercianti vor putea fi solutionate prin noi mijloace alternative, nu doar in instanta

Guvernul va transpune in legislatia romaneasca prevederile Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum, se arata intr-un comunicat de presa remis de Executiv.

Mai precis, Directiva europeana doreste sa elimine diferentele existente intre statele membre in ceea ce priveste sistemele de solutionare a reclamatiilor, astfel incat sa fie asigurat un nivel optim de protectie a consumatorilor si o buna functionare a pietei interne.

Concret, actul normativ isi propune ca reclamatiile indreptate de consumatori impotriva comerciantilor sa poata fi rezolvate de unele entitati care aplica proceduri de solutionare alternativa a litigiilor. Vor fi vizate atat disputele care decurg din vanzarea de produse, cat si cele din prestarea de servicii, in toate sectoarele comerciale.

Potrivit informatiilor furnizate de Guvern, statele membre UE vor trebui sa faciliteze accesul consumatorilor la astfel de proceduri, care sa reprezinte solutii alternative de solutionare a reclamatiilor.

Totodata, pentru ca solutionarea litigiilor sa fie posibila, va fi instituit, la nivel european, o platforma online, denumita SOL. Mai exact, va fi vorba de un site gratuit, interactiv, ce va fi disponibil in toate limbile oficiale ale UE.

Prin intemediul acestei platforme, consumatorii vor avea la dispozitie un formular de reclamatie care va fi completat si transmis online, in timp ce comerciantul, in calitate de parte parata, va fi informat in legatura cu reclamatia depusa. In plus, platforma va identifica institutiile abilitate sa solutioneze aceste cereri.

Reprezentantii Executivului mai informeaza ca, prin intermediul ordonantei adoptate miercuri, va fi creat cadrul juridic necesar pentru ca reclamatiile impotriva comerciantilor sa poata fi prezentate voluntar de catre consumatori entitatilor abilitate, intr-un mod independent, impartial, transparent, eficace, rapid si echitabil.

In prezent, in cazul diferendelor dintre consumatori si comercianti, cei dintai au la indemana mai multe cai de actiune, cea mai uzuala fiind instanta de judecata.

Pe langa instanta, exista institutii publice care solutioneaza reclamatiile individuale ale consumatorilor, printre care si ANPC. Pe site-ul institutiei gasiti informatii despre cum se depune o reclamatie/sesizare, precum si un formular online in acest sens. Reprezentantii ANPC subliniaza totusi ca sesizarea sa fie depusa de consumatorul persoana fizica doar dupa ce s-a incercat rezolvarea amiabila a problemei cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

O alta solutionare a conflictelor reglementata de legislatia in vigoare, pe cale amiabila, este medierea.

Vor fi infiintate doua centre de solutionare a litigiilor

Potrivit comunicatului de presa remis redactiei noastre, va fi infiintata, in cadrul ANPC, o structura responsabila cu derularea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor, care se va afla in subordinea Inaltului Functionar Public. Aceasta va fi impartiala si isi va desfasura activitatea independent de activitatile de supraveghere si control piata.

De asemenea, pentru domeniul bancar, va fi infiintat Centrul de solutionare alternativa a litigiilor din sistemul bancar, a carui activitate va fi coordonata de un Colegiu de Coordonare. Masura vine ca urmare a impactului pe care serviciile bancare le au asupra consumatorilor, la care se adauga complexitatea acestui domeniu.

In alta ordine de idei, Guvernul a anuntat ca a adoptat miercuri si o a doua Ordonanta, prin care doreste clarificarea regimului sanctiunilor contraventionale. In acest sens, Executivul doreste aplicarea sanctiunilor contraventionale in cazul tuturor situatiilor in care un operator economic foloseste o practica comerciala incorecta si nu numai a practicilor incluse in Anexa la Legea nr. 363/2007, asa cum este in prezent.